วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ติดต่อเรา

สมัครกิฟฟารีน

  • 1. ค่าเอกสารชุดสมัคร 180 บาท พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยการขาย
  • 2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องชัดเจน
  • 3. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปในวันสมัครสมาชิก
  • 4. ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน
  • 5. กรณีของสามี ภรรยา (นิตินัย พฤตินัย) ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัครร่วมกันได้ โดยใช้รหัสสมาชิกเดียวกัน
  • 6. สถานภาพการเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนมีสถานภาพตลอดชีพ นับจากเดือนที่สมัคร